Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Názvy článků a odstavců v následujícím textu nejsou právně závazné, nemají vliv na výklad jednotlivých  ustanovení  a slouží  pouze  pro snadnější orientaci v textu.

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Vyplněním  objednávky,  registrací  do zákaznického účtu, přihlášením k odběru obchodních sdělení a/nebo prohlížením webových   stránek   www.hafans.dog umožňujete  společnosti  Rubmybelly s.r.o., IČO: 079 25 930, sídlo: Beranových 717, Praha, 199 00, ČR, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.  zn.  C  110990  (dále  jen  „Správce“ nebo také „my“) jakožto správci osobních údajů  podle  čl.  4 odst.7  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) 2016/679  o  ochraně  fyzických  osob  v souvislosti  se  zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále  jen  „GDPR”)  zpracovávat  Vaše osobní údaje.
 2. Kontaktní   údaje.   Rubmybelly.s.r.o., Beranových 717, Praha, 199 00, ČR,    email:    obchod@hafans.dog  V  případě jakýchkoliv  dotazů ohledně  zpracování Vašich  osobních  údajů  se  na  nás neváhejte obrátit.
 3. Definice osobních údajů. Osobními údaji se   rozumí   veškeré   informace   o identifikované  nebo  identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či   nepřímo   identifikovat,   zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více  zvláštních  prvků  fyzické,  fyziologické, genetické,   psychické,   ekonomické, kulturní  nebo  společenské  identity  této fyzické osoby.

 

4.Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Správce  nejmenoval  pověřence    pro ochranu osobních údajů.

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 2. Zdroje  poskytnutí osobních  údajů. Správce zpracovává osobní údaje, které jste  mu  poskytl/a  nebo  osobní  údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky a/nebo v souvislosti s ní (např. při vrácení nebo reklamaci zboží).
 3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů.   Správce   zpracovává   Vaše identifikační  údaje,  kontaktní  údaje  a další  údaje  (např.  údaje  o  množství, druhu  a  ceně  zboží)  za  účelem  plnění povinností ze smlouvy a k dalším účelům popsaným níže. Identifikačními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu,  doručovací  a/nebo  kontaktní adresa,  bankovní  spojení,  podpis. Kontaktními  údaji  se  rozumí  telefonní číslo, e-mail a adresy na sociální sítě.
 4. Evidence objednávek. V     evidenci objednávek   zpracováváme   Vaše následující  osobní  údaje:  jméno  a příjmení, telefon, e-mail, adresa a údaj o množství, druhu a ceně zboží. Tyto údaje slouží  k  plnění  našich  závazků  ze smlouvy,   tj.   zejména   k   vyřízení objednávky.  Je  v  našem  oprávněném zájmu   udržovat   celou   evidenci objednávek  zejména  z  následujících důvodů: (i) z důvodu právní ochrany před případnými     budoucími     spory; (ii)vzhledem k zákonné záruční lhůtě za jakost zboží, promlčecí lhůtě a nastavení a systematice soudního systémuČeské republiky; (iii) k naplnění naší zákonnépovinnosti uschovávat účetní záznamy; a (iv) k uskutečňování přímého marketingu (zejména zasíláním obchodních sdělení a newsletterů).
 5. Evidence uživatelů. V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní  údaje  v rozsahu, v jakém jste je nám poskytl/a při registraci  a/nebo  úpravě  zákaznického účtu, při vytvoření objednávky a/nebo při propojení  Vašeho  účtu  se  sociálními sítěmi. Je v našem oprávněném zájmu vést databázi uživatelů. Databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci   osob   přijednání   se zákaznickým  centrem,  při  vyřizování vratek a reklamací zboží, při vyřizování objednávek a k uskutečňování přímého marketingu    (zejména    zasíláním obchodních sdělení a newsletterů).
 6. Dodání zboží. Vaše  osobní  údaje zpracovávámerovněž za účelem dodání zboží Vaší osobě a tedy naplnění našich povinností ze smlouvy. Vaše údaje proto předáváme   České   poště,   s.p., společnosti Zásilkovna s.r.o., FROGMAN s.r.o.  (Pošta  bez  hranic –pro  zasílání zboží  do  zahraničí), popř.  jinému dopravci určenému Vámi či po dohodě s Vámi.
 7. Zpracování údajů pro  marketingové účely.   Pro   marketingové   účely zpracováváme: (i) Vaše kontaktní údaje, které vyplníte při objednávce, registraci do  zákaznického  účtu  a/nebo  při přihlášení k odběru obchodních sdělení; a  občasně  také  (ii)  osobní  údaje  v rozsahu Vašeho jména, pokud jste nám je poskytl(a). Tyto údaje využíváme za účelem  zasílání  obchodních  sdělení  a newsletterů  se  snahou  o  co  největší relevantnost  těchto  sdělení,  a  to telefonicky,  písemně,  prostřednictvím prostředků  internetové  reklamy  a/nebo formou  elektronické  komunikace.  Jste oprávněn  kdykoliv  odhlásit  či  změnit frekvenci odběruobchodních sdělení a newsletterů. V případě, že se odhlásíte z odběru  v  plném  rozsahu  (tj.  ze  všech informačních kanálů), nebudeme nadále využívat   Vaše   údaje   k   zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
 8. Údaje o Vašem  nákupu.  Za  účelem nabízení co možná nejvíce relevantního zboží ve vztahu k Vaší osobě ukládáme data  o  tom,  co  si  na  našem  webu nejčastěji   prohlížíte,   jaké   zboží objednáváte, reklamujete a/nebo vracíte, kdy a kde tak činíte a následně Vás dle toho  zařazujeme  do  skupin  (např.  dle množstvízakoupeného zboží nebo jeho ceny). Na základě údajů o čase a místě nákupu Vám zasíláme obchodní sdělení v   čase,   ve   kterém   nejčastěji uskutečňujete   některou   z   výše uvedených  aktivit,  případně  činíme nabídky  navazující  na  Vaši  lokalitu. Sledujeme rovněž informace  o  tom,  za kolik peněz jste u nás nakoupil/a zboží a jak dlouho jste naším zákazníkem, to vše za účelem nabízení speciálních benefitů, např. slev na další nákup.
 9. Zpětná vazba. Pokud  nám  dáte jakoukoliv zpětnou vazbu k naší činnosti, webovým stránkám, Vašemu nákupu na našich  webových  stránkách,  zasílaným obchodním sdělením a/nebo jiné formě naší komunikace, tuto zpětnou vazbu si ponecháváme za účelem zlepšení naší činnosti.
 10. Zákonné důvody zpracování  osobních údajů.  Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že našimi   zákonnými   důvody   pro zpracování Vašich osobních údajů jsou:
  (i) plnění  smlouvy  mezi  Vámi  a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

(ii) oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; příp.

(iii) Váš souhlas se zpracováním údajů pro  účely  poskytování  přímého marketingu  (zejména  pro  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační  společnosti,   vplatném znění,v  případě,  že  nedošlo  k objednávce zboží nebo služby

 

 1. Automatizované individuální rozhodování. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

II.

Doba a způsob uchovávání údajů

 1. Doba uchovávání  osobních  údajů. Správce   uchovává   osobní   údaje: (i)vpřípadě   evidence   objednávek, evidence uživatelů a dodání zboží (vše viz čl. II. odst. 3. –5.) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze  smluvního  vztahu  mezi  Vámi a Správcem,  k  právní  ochraně  předpřípadnými     budoucími     spory akuplatňování   nároků   z   těchto smluvních vztahů, a to po dobu 6 let od Vaší posledníuskutečněné objednávky; (ii)vpřípadě  zpracování  údajů  pro marketingové účely (viz čl. II. odst. 6.) po dobu,   než   je   odvolán   souhlas sezpracováním  osobních  údajů  pro účely přímého marketingu, nejdéle však po dobu  5  let  od  Vaší  poslední uskutečněné objednávky; (iii) u dlužníků po  dobu  vymáhání  pohledávky;  (iv)  v 6případě údajů o Vašem nákupu a zpětné vazby (viz čl. II. odst. 7. –8.) po dobu 2 let od doby, kdy Správce tato data získá.

. Výmaz  údajů.  Po  uplynutí doby uchovávání  osobních  údajů  Správce osobní údaje vymaže.

Prohlášení Správce. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména  k  zabezpečení elektronických datových úložišť a úložišť osobních údajů v  listinné  podobě.  Správce  dále prohlašuje,  že  k  osobním  údajům  mají přístup pouze jím pověřené osoby

Podrobnosti. Vaše data jsou uložena na sdíleném   serveru   (webhosting),   v zabezpečených  zařízeních  (antivirové programy, bezpečnostní  hesla)  a  v listinné   podobě   v   zabezpečené nemovitosti. Přístup k osobním údajům je umožněn  pouze  v  nezbytně  nutném rozsahu,a to úzké skupině zaměstnanců Správce a s ním spolupracujících osob pracujících v oddělení zákaznické péče, správy  webu a/nebo  v  oddělení vyřizování a zasílání objednávek.

Příjemci osobních údajů(subdodavatelé Správce)

Ujištění.Vaše  osobní  údaje užívámevýhradně pro naše interní potřeby, a to pouze  z  důvodů  uvedených  v  těchto Zásadách.

Třetí  strany.S  Vašimi  osobními  údaji však  mohou  přijít  do  kontaktu  i  třetí strany,  jejichž  služeb  využíváme.  S těmito třetími stranami máme tam, kde je to  možné,  uzavřenou  smlouvu,  na základě které jsme schopni chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Žádné třetí straně Vaše osobní údaje v žádném  případě  nepředáváme  za účelem  jejich  dalšího  zpracování,  tj. jiného zpracování než jak je uvedeno v těchto Zásadách.

Potenciální  příjemci  osobních  údajů.Příjemci  osobních  údajů  mohou  být následující  osoby:  (i)  podílející  se  na dodání  zboží  (Česká  pošta  s.p., Zásilkovna  s.r.o.  nebo  jiný  dopravce určený Vámi  či  po  dohodě  s  Vámi); (ii)zajišťující   služby   související   s provozem   e-shopu  (Jakub  Kapušňák, IČO: 037 95 292 jakožto správce webu, WEDOS Internet, a.s. a další společnosti patřící  do  skupiny  WEDOS  jakožto poskytovatel   služeb   webhostingu); (iii)zajišťující vedení účetnictví Správce (zaměstnanec  Správce);  (iv)  zajišťující cloudové   služby   (Google LLC) a(v)zajišťující marketingové amailingové  služby  (SendinBlue  Inc. jakožto    provozovatel    softwaru amailingové    služby    SendinBlue azaměstnanec Správce)

Subjekty  třetích  zemí.Správce  má  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do  země  mimo  EU),  a  to  subjektům uvedeným  v  předchozím  odstavci sídlícím mimo EU a dále společnostem: (i) Google Ireland Limited, která Správci shromažďuje některé cookies za účelem využití   služeb   Google Analytics; a(ii)Facebook  Inc.,  která  Správci zejména umožňuje cílení reklamy a za tím   účelem   shromažďuje   některé cookies. Bližší informace oshromažďování  cookies  viz  čl.  VI. těchto Zásad.

V.

Vaše práva

Za podmínek stanovených vGDPR  máte  níže  uvedená  práva. Budete-li  chtít  kterékoliv  z  těchto  práv uplatnit,  obraťte  se  na  nás  prosím písemnou zprávou na e-mailovou adresu obchod@hafans.dog

Právo  na  přístup  k Vaším osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR:

(i)Můžete  nás  požádat  o  zaslání potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní  údaje  a  v  případě,  že  je zpracováváme, na Vaši žádost Vám nad  rámec  informací  obsažených ve   Všeobecných   obchodních podmínkách  a  v  těchto Zásadách budeme  informovat  o  případných třetích osobách, kterým byly nebo budou   Vaše   osobní   údaje zpřístupněny.  Pokud  nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupnéinformace o tom,  odkud  jsme  Vaše  osobní informace získali.

(ii)V zákaznickém účtu můžete doplnit jakýkoliv  chybějící  údaj  či  opravit nepřesnosti  ve  Vašich  osobních údajích.   Můžete   nás   rovněž upozornit  na  skutečnost,  že  Vaše osobní   údaje   zpracováváme nepřesně a my pak bez zbytečného odkladu zajistíme opravu.

(iii) Můžete   rovněž   požádat   o odstranění  Vašeho  uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

(iv) Máte  právo  požadovat,  abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních  údajů,  včetně  jejich vymazání, tedy abychom je přestali zpracovávat:  a)  pokud  nám  dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní  údaje  nepřesné,  a  to na dobu  potřebnou  k tomu, aby Správce mohl jejich přesnost ověřit; b)  pokud  bude  zpracování  Vašich osobních  údajů  protiprávní  a  Vy odmítáte jejich vymazání a žádáte 9 místo toho o omezení jejich použití; c)  pokud  Vaše  osobní  údaje  již nebudeme  potřebovat  pro účely zpracování,    ale    Vy    je    budete potřebovat  pro  uplatnění  Vašich práv;  nebo  d)  pokud  vznesete námitku  podle  odst.  4.  (Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR) níže, a to do doby, než  ověříme,  zda  naše  důvody zpracování  převažují  nad  Vašimi zájmy.

 

 

icon1

Náš design

Všechny produkty šijeme ve Zlíně, používáme co nejlokálnější materiály.

icon3

Otestováno

Spokojených zákazníků jsou stovky! Zasíláme i na Slovensko.

icon4

Ctíme přírodu

Šijeme pouze malé množství produktů a používáme recyklovatelné obaly.

icon2

Pomáháme

20 % z našeho zisku jde na dobré účely.